Atsakomybės ribojimas - kriu.lt

Atsakomybės ribojimas

Skaitydami, parsisiųsdami ar kitaip naudodamiesi kriu.lt svetainės duomenimis/paslaugomis Jūs sutinkate su tuo kas čia parašyta. Kitu atveju prašome tuojau pat palikti šią svetainę.

Į kriu.lt rašomi duomenys neturi skatinti smurto, religinės, tautinės, rasinės ar kitokios neapykantos, žeminti žmogaus orumo. Kriu.lt svetainė nėra atsakinga už vartotojų pateiktus duomenis.

Kriu.lt pasilieka teisę: redaguoti ir cenzūruoti vartotojų pateiktus duomenis nekeičiant jų prasmės; atmesti duomenis skatinančius smurtą, religinę, tautinę, rasinę ar kitokią neapykantą; atmesti svetainės koncepcijos neatitinkančius duomenis, tačiau negarantuojame, kad visi duomenys bus cenzūruoti ar kitaip patikrinti.

Kriu.lt paršelių atsakymai į klausimus yra jų asmeninė nuomonė.

Naudodamiesi kriu.lt paslaugomis Jūs suprantate ir sutinkate, kad visa rizika ir atsakomybė už visų čia esančių duomenų bet kokį naudojimą tenka Jums. Taigi jeigu besinaudojant kriu.lt medžiaga buvote sužalotas Jūs ar aplinkiniai, nukentėjo kompiuteris ar buvo padaryta kitų materialinių ir ne materialinių nuostolių už tai atsakote tiktai Jūs.

Paršeliams rašyk drąsiai